Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СОЦІОНІКА
рос. соционика наука, що вивчає людину як особистість і визначає людські відносини і суспільні процеси. Вона поєднана з такими науками, як …
СОЦІУМ
рос. социум велика стійка соціальна спільність, що характеризується єдністю умов життєдіяльності людей і спільністю культури. Найвища форма — …
СОЩАЛЬНА АКТИВНІСТЬ
рос. социальная активность активна участь громадян країни у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства, поліпшенні соціальних умов життя …
СПІВВЛАСНИК
рос. совладелец власник частини майна, цінностей, друга частина яких належить іншим власникам.
СПІВПОРУЧИТЕЛЬ
рос. сопоручитель особа, яка підписує юридичний документ і бере на себе індивідуальну та сумісну відповідальність за виконання певних майнових …
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖНАРОДНЕ
рос. сотрудничество международное 1. Співробітництво, яке здійснюється в межах міжнародних, багатонаціональних, транснаціональних компаній. Такі …
СПІВСТРАХУВАННЯ
рос. сострахование страхування майна від певного ризику кількома страховиками водночас, кожний з яких бере участь у встановленій частці. …
СПІКЕР
рос. спикер 1. Голова нижньої палати парламенту в англосаксонських країнах, а також у таких, де використовується англосаксонська державна правова …
СПІЛКА КРЕДИТНА
рос. союз кредитный громадська організація, створена на добровільних засадах для фінансового та соціального захисту її членів через залучення …
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
рос. совместное предприятие підприємницька структура, засновниками якої є два або кілька підприємств — юридичних осіб, у т. ч. іноземних держав з …
СПІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ
рос. совместное финансирование 1. Кредитування країн, що розвиваються, у формі об'єднання кредитів різних країн, які фінансують один великий …
СПАД
рос. спад фаза економічного циклу, під час якої спостерігається зменшення промислового виробництва, зростання безробіття і скорочення зайнятості, …
СПАД ЕКОНОМІЧНИЙ
рос. спад экономический довготривале, стійке зниження обсягів виробництва основних видів товарів і послуг, ділової активності, що супроводжується …
СПАДОК
рос. наследство майно і гроші, що переходять до спадкоємців.
СПАЛАХ
рос. вспышка пропозиції цінних паперів, товарів, які розповсюджуються майже негайно внаслідок різкої зміни кон'юнктури.
СПЕКУЛЯНТ
рос. спекулянт особа, що перекуповує і продає товари, цінні папери (спекулює). Є законним учасником операцій на більшості ринків та готовий іти на …
СПЕКУЛЯЦІЯ
рос. спекуляция купівля-продаж товарів, акцій, облігацій, валюти з метою отримання прибутку, який виникає у зв'язку з різницею між ціною купівлі і …
СПЕЦІЄС
рос. специес додаток до назви монет, яка означає, що маються на увазі чеканені металеві монети, реальні гроші, а не рахунково-грошові одиниці.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
рос. специализация 1. Зосередження діяльності на відносно вузьких, спеціальних напрямах, окремих технологічних операціях або видах продукції. 2. …
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
рос. специализация производства зосередження основної діяльності підприємства, компанії на виробництві вузького кола продукції, товарів, послуг.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КРЕДИТІВ
рос. специализация кредитов використання бюджетних коштів за суворо встановленими напрямами і в межах виділених сум. Практично С.к. досягається …
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ
рос. специализированные банки комерційні банки, які виконують грошові та інші операції і надають фінансові послуги за певними напрямами …
СПЕЦІАЛІСТ
рос. специалист людина, яка володіє спеціальними знаннями, навичками, досвідом роботи в певній галузі діяльності (економіки, науки тощо) і …
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ
рос. специальные права заимствования права, які надаються Міжнародним валютним фондом на можливість запозичення коштів з міжнародних платіжних і …
СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ
рос. специальные фонды державні і недержавні структури з певними напрямами діяльності, які акумулюють грошові кошти, що мають чітке цільове …
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
рос. специальность відносно вузький вид трудової діяльності, який вимагає певного комплексу теоретичних знань і практичного вміння. С. формується …
СПЕЦИФІКА
рос. специфика особливість, властива даному предмету, явищу; істотні ознаки, які відрізняють один предмет від іншого.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
рос. спецификация технічний документ з переліком конкретних матеріалів у розгорнутій номенклатурі (з докладною характеристикою), що потрібні …
СПЕЦИФІКАЦІЯ ФАЙЛА
рос. спецификация файла назва, що однозначно ідентифікує файл і складається щонайменше з трьох компонентів: найменування, що ідентифікує том, на …
СПИСАННЯ
рос. списание віднесення товарних цінностей або грошових коштів підприємства, фірми до збитків з вилученням їх із балансу, зняття з балансового …
СПИСОК
рос. список документ інформаційного характеру, що містить перелік осіб, предметів тощо. Складається за встановленою формою таблиці, в першій графі …
СПЛІТ
рос. сплит ділення, дроблення нереалізованих акцій корпорацій, акціонерних товариств на більше число менших акцій з метою полегшення їх …
СПОЖИВАННЯ
рос. потребление використання суспільного продукту для задоволення потреб людей. Розрізняють виробниче С., що означає використання засобів …
СПОЖИВАННЯ ВИРОБНИЧЕ
рос. потребление производственное використання ресурсів, товарів, послуг у процесі виробництва. Див. також Споживання.
СПОЖИВАННЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
рос. потребление на душу населения середній рівень споживання продуктів і товарів у розрахунку на душу населення. Застосовують для порівняння …
СПОЖИВАННЯ НЕВИРОБНИЧЕ
рос. потребление непроизводственное кінцеве споживання матеріальних благ і послуг людьми для задоволення життєвих потреб. Див. також Споживання.
СПОЖИВАЧ
рос. потребитель особа або організація, що використовує, споживає продукти (товари, послуги) виробничої діяльності як інших виробників, так і свої …
СПОЖИВНА ВАРТІСТЬ
рос. потребительная стоимость корисність речі, тобто її здатність задовольнити певну потребу людини, суспільства. Це зумовлюється фізичними, …
СПОЖИВЧІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ
рос. потребительские товары и услуги різноманітні товари і послуги, що призначені задовольняти потреби людей у процесі особистого, сімейного, …
СПОЖИВЧА РІВНОВАГА
рос. потребительское равновесие така структура витрат споживача за даного рівня доходу, за якої досягається найбільша загальна користь від усього …
СПОЖИВЧЕ ПРАВО
рос. потребительское право сукупність юридичних, законодавчих норм і правил, метою яких є захист інтересів споживачів.
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
рос. потреби-тельское общество первинна ланка споживчої кооперації, що означає добровільне кооперативне об'єднання громадян на умовах матеріальної …
СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ
рос. потребительский бюджет сімейний бюджет, що складається з доходів і витрат сім'ї за певний відтинок часу (місяць, рік).
СПОЖИВЧИЙ КОШИК
рос. потребительская корзина набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. …
СПОНСОР
рос. спонсор 1. Фізична чи юридична особа, яка здійснює благочинну акцію з фінансування певних культурологічних, медичних, лікувальних, …
СПОНТАННИЙ
рос. спонтанный 1. Той, що виникає несподівано, раптово, не під впливом зовнішніх подій і причин, а внаслідок причин внутрішнього характеру. 2. …
СПОРАДИЧНИЙ
рос. спорадический поодинокий, випадковий.
СПОРАДИЧНИЙ ДЕМПІНГ
рос. спорадический демпинг епізодичний продаж надлишкових запасів товарів на зовнішньому ринку за цінами, нижчими від звичайних.
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА
рос. способ производства історично визначений спосіб добування матеріальних благ; єдність виробничих сил і суспільних відносин, основа …
СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕСУЦІЛЬНЕ
рос. наблюдение несплошное вид статистичного спостереження, яке охоплює частину одиниць досліджуваної сукупності, але достатньо масову, щоб …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© www.hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.